Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja konserwująca, hamuje rozwój mikroorganizmów w produkcie kosmetycznym. Chroni kosmetyk przed wtórnym zakażeniem mikroorganizmami, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np. nabierając krem palcem).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Methylisothiazolinone jest bezpieczny do stosowania jako konserwant w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Składnik znajduje się na liście substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych (zał. V, pozycja 57). Jest dozwolony do stosowania w produktach do spłukiwania. Dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym produkcie to 0,0015%. Składnik może występować w mieszaninie z pochodną chlorową – methylchlorisothiazolinone. Dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym produkcie do spłukiwania to 0,0015% (stężenie podane dla mieszaniny 5-chloro-2- metylo-3(2H)- izotiazolonu i 2- metylo-3(2H)-izotiazolonu w stosunku 3:1) (zał. V, pozycja 39). Opinia SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety): SCCS 2013 r. uznał Methylisothiazolinone za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych w stężeniu do 0,0015% (15 ppm), gdy jest stosowany w preparatach przeznaczonych do spłukiwania. Nie wykazano odpowiednio bezpiecznego stężenia substancji w produktach niespłukiwanych, które zapobiegałoby występowaniu reakcji alergicznych skóry. Methylisothiazolinone nie powinien być dodawany do produktów kosmetycznych, w których znajduje się mieszanina MCI/MI (Methylchloroisothiazolinone i Methylisothiazolinone). Opinia SCCNFP (Scientific Committee for Cosmetic Products and Non-food Products intended for Consumers): SCCNFP w 2004 r. uznał Methylisothiazolinone za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych jako substancja konserwująca, stosowany w maksymalnym stężeniu 0,01% w gotowym produkcie kosmetycznym. Metyloizotiazolinon nie jest genotoksyczny ani mutagenny. Cosmetic Ingredient Review: CIR w 2020 r. na podstawie przeglądu odpowiednich danych i poprzednich raportów oceny bezpieczeństwa uznał Methylisothiazolinone za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych. W preparatach przeznaczonych do spłukiwania maksymalne stężenie substancji wynosi: 0,01% (100 ppm). Natomiast produkty niespłukiwane powinny być sformułowane w taki sposób, aby nie uczulały, co można ocenić na podstawie ilościowej oceny ryzyka (QRA – Quantitative Risk Assessment) lub podobnej metodologii. CIR na podstawie QRA sugeruje, że stężenia substancji w produktach niespłukiwanych powinny być niższe niż 0,01%. CIR zastrzega, że przestrzeganie ograniczeń stosowania substancji, może nie zapobiec wystąpieniu uczulenia u osób wcześniej uczulonych, dlatego powinny one unikać kosmetyków zawierających metyloizotiazolinon. Methylisothiazolinone wykazał zależne od stężenia działanie uczulające w badaniu podrażnienia kumulacyjnego i HRIPT (Human Repeat Insult Patch Test), przy zastosowanych stężeniach do 0,25% (2500 ppm). CIR zaleca maksymalne dopuszczalne stężenia substancji w kosmetykach, jednak w Unii Europejskiej nadrzędnym i podstawowym źródłem prawa regulującym kwestię produktów kosmetycznych jest Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych, dlatego maksymalne stężenie Methylisothiazolinone wprowadzane przez producentów do preparatów nie może być wyższe niż 0,0015%.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLP) zatwierdzonej przez Unię Europejską, substancja ta jest śmiertelna w przypadku wdychania, toksyczna w przypadku połknięcia i w kontakcie ze skórą, powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Klasyfikacja CLP odnosi się wyłącznie do substancji w czystej postaci. Methylisothiazolinone w produktach kosmetycznych występuje w bardzo niskim stężeniu i nie powoduje takich efektów jak substancja w postaci czystej (100%).

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Klasyfikacja Skin Sens. 1 i Skin Sens. 1A zgodna ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem wskazuje, że substancja może powodować alergię. Methylisothiazolinone jest substancją o silnym potencjale uczulającym. W Europie odsetek osób uczulonych na MI w 2015 r. wynosił 5,97%, w 2016 r.: 4,72%, a w 2017 r.: 2,96%. Dzięki wprowadzonym i zastosowanym regulacjom, zmniejszyła się ilość alergii wywoływanych przez produkty kosmetyczne zawierające MI.

Wpływ na środowisko

Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLP) zatwierdzonej przez Unię Europejską, substancja ta jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych oraz może powodować u nich długotrwałe szkodliwe skutki.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

BHT

Zobacz